Daily Archives: June 8, 2016

De ‘oudere’ werknemer en het pensioenontslag

In veel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd wordt standaard opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op de dag dat de werknemer de voor hem geldende pensioen-of AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Maar; ook zonder pensioenontslagbeding in de individuele arbeidsovereenkomst, kan de werkgever van deze ontslagmogelijkheid gebruik maken.

Wanneer is pensioenontslag mogelijk?

Op grond van artikel 7:669 lid 4 BW, zoals dat sinds 1 juli 2015 luidt, kan de werkgever –tenzij schriftelijk anders is overeengekomen- de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, of, indien voor hem een afwijkende pensioenleeftijd geldt, de leeftijd waarop voor hem recht op pensioen ontstaat. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst simpelweg opzeggen; hij hoeft geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV, of een ontbindingsverzoek bij de rechtbank in te dienen.

Werknemers die de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, zelfs de werknemers in vaste dienst, vinden dus geen ontslagbescherming in de wet. De werkgever dient wel goed op te letten; hij heeft deze mogelijkheid namelijk maar één keer. Maakt de werkgever bij het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer géén gebruik van deze ontslagmogelijkheid, kan de werkgever hier, bijvoorbeeld een jaar later, niet alsnog gebruik van maken.

Wat kan ik verwachten na mijn pensioenontslag?

De werkgever is bij een pensioenontslag géén transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer, zelfs niet indien het ontslag op initiatief van de werkgever heeft plaatsgevonden, de werknemer terzake niet te verwijten valt en de arbeidsrelatie langer dan twee jaar heeft geduurd.

De werkgever mag wel na het pensioenontslag de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden; er ontstaat dan een nieuwe ‘keten’,

Vragen over pensioenontslag? Neem contact op met Betaalbare Arbeidsjurist op telefoonnummer: (0499) 78 50 53 of stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl

pensioenontslag