Ontslag krijgen

Home » Ontslag krijgen

Ontslag krijgen, wat nu?

In 2015 is het ontslagrecht ingrijpend hervormd. Hoofdregel van het ontslagrecht is, dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer mag opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsen van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie – al dan niet met behulp van scholing – niet mogelijk of niet redelijk is. Op deze hoofdregel zijn tal van uitzonderingen.

Beëindigingswijzen van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door:
Beëindiging van rechtswege 
Ontslag met wederzijds goedvinden 
Ontslag krijgen tijdens proeftijd
Ontslag krijgen met ontslagvergunning
Ontbinding door de Kantonrechter
Ontslag op staande voet krijgen
Pensioenontslag krijgen
Opzegging met instemming
Overlijden van de werknemer

Ontslagroute

In de wet staat beschreven wanneer een werkgever een werknemer mag ontslaan en op welke wijze hij dit moet doen. Bijvoorbeeld of een werkgever voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst naar de Kantonrechter moet of een ontslagvergunning kan aanvragen bij het UWV.

Ontslagvergoeding

Werknemers die ontslag krijgen hebben soms recht op een ontslagvergoeding. Voorheen kenden we in het arbeidsrecht de ontbindingsvergoeding (gebaseerd op de kantonrechtersformule) en de schadevergoeding bij het kennelijk onredelijk ontslag. Dat is sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid niet meer het geval. Om de transitie van werk-naar-werk voor werknemers te vereenvoudigen hebben werknemers recht op een transitievergoeding eventueel aangevuld met een billijke vergoeding.

Ontslag krijgen, wat nu?

Bent of wordt u ontslagen en bent u het daar niet mee eens? Neem dan contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist. Samen stellen we een plan van aanpak op met als doel het verkrijgen van een gunstige ontslagregeling voor u. Komen we er samen met uw werkgever niet uit dan kunnen we (in overleg met u) samen naar de kantonrechter stappen.

Aarzel niet en neem direct contact op als u het vermoeden heeft dat u uw ontslag krijgt. Samen staat u sterker!

Show Comments