s

Tag Archives: ontslag op staande voet

Niet meegeven van een kassabon, reden voor ontslag op staande voet?

Een verkoper krijgt op een dag bezoek in de winkel van twee “mystery shoppers”. In beide gevallen gaf de verkoper de mystery shoppers geen kassabon mee. De werkgever ontvangt een maand later het rapport van de mystery shoppers met daarin de geconstateerde overtreding waarop de werkgever de verkoper op staande voet ontslaat. De verkoper was volgens de werkgever een gewaarschuwd man; een half jaar eerder had hij al een officiële waarschuwing gehad voor het niet meegeven van kassabonnen aan klanten. De verkoper is het niet eens met het ontslag en vraagt vernietiging van het ontslag bij de kantonrechter.

Ontslag op staande voet terecht gegeven?

De kantonrechter meent dat nu de overtreding van de verkoopregels was geconstateerd op 22 oktober en de werkgever pas op 9 december is overgegaan tot ontslag op staande voet, het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven. De kantonrechter acht ook van belang dat de verkopers in de winkel wel wisten dat mystery shoppers de filialen zouden bezoeken, maar hen was verteld dat dit was om de klankvriendelijkheid te toetsen. De werkgever had niet verteld dat ook de verkoopregels getoetst zouden worden. Beide redenen geven de kantonrechter aanleiding om het ontslag op staande voet te vernietigen.

Schermafbeelding 2016-08-23 om 11.52.14

Eind goed al goed voor de verkoper?

Nee! De verkoper had eerder al een officiële waarschuwing gehad van zijn werkgever voor het niet meegeven van de kassabon bij een verkoop. Door binnen een half jaar na deze waarschuwing weer dezelfde verkoopregel te overtreden, heeft de verkoper dusdanig verwijtbaar gehandeld dat van de werkgever in redelijkheid niet verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Een werkgever moet er van uit kunnen gaan dat door hem gestelde regels door zijn werknemers worden nageleefd. Het is niet aan de individuele werknemer om te besluiten deze regels niet na te leven.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen van de verkoper. Het handelen van de verkoper was echter niet dusdanig ernstig dat hem geen recht op transitievergoeding toekomt.

Wat te doen bij ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is de meest ingrijpende vorm van ontslag dat de werkgever kan aanwenden. Als werknemer sta je zonder inkomen op straat én… zonder ww-uitkering! Wat te doen?

Is het op staande voet ontslag terecht gegeven?

Een werkgever kan de werknemer op staande voet ontslaan indien van de werkgever niet kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst nog langer voortduurt. Er moet dus sprake zijn van een ‘dringende reden’ waardoor de normale opzegtermijn niet in acht hoeft te worden genomen. Dringende redenen zijn bijvoorbeeld; misleiding tijdens de sollicitatieprocedure, diefstal en opzettelijk anderen of zichzelf in gevaar brengen.

Bij de beoordeling of een op staande voet ontslag terecht is gegeven, dienen alle omstandigheden van het geval mede beoordeeld te worden. Neem diefstal: als een werknemer een doos pennen mee naar huis neemt, lijkt op staande voet ontslag gerechtvaardigd. Maar wat als de werknemer al 30 jaar in dienst is, hij ieder jaar rond Kerst een doos pennen mee naar huis neemt (net als overigens de rest van het personeel) en de werkgever dat al die jaren oogluikend heeft toegestaan..? Onder deze omstandigheden is ontslag op staande voet en té ingrijpend middel en is een waarschuwing  meer op zijn plaats.

Is op staande voet ontslag onmiddellijk gegeven?

Als het ontslag op staande voet werknemer niet onmiddellijk is gegeven, is het ontslag niet geldig. De wet bepaald dat de werkgever het ontslag onverwijld moet geven, onder gelijktijdige mededeling daarvan. Is er sprake van diefstal op 5 september maar ontslaat de werkgever de werknemer pas in december, dan is sprake van een onterecht geven ontslag op staande voet. Door meer dan twee maand te wachten met het ontslag, is er voor de werkgever blijkbaar geen sprake van een ‘dringende reden’.

Kun je wat doen tegen een gegeven ontslag op staande voet?

Tot 1 juli 2015 kon de werknemer een ontslag op staande voet buitengerechtelijk vernietigen; de werknemer stuurde simpelweg een brief aan de werkgever waarin hij het ontslag op staande voet niet accepteerde. Dat is sinds juli 2015 niet meer; de werknemer dient een in zijn ogen onterecht gegeven op staande voet ontslag binnen twee maanden bij de kantonrechter aan te vechten. Deze termijn is erg kort en –zo blijkt uit jurisprudentie- wordt strikt gehanteerd. Het ontslag op staande voet wordt zeker niet altijd terecht gegeven, maar de werknemer kan zijn recht op herstel of schadeloosstelling wel snel verspelen. Onderneem direct actie!

ontslag op staande voet

 

Liegen op je CV, hoe kwalijk is dat?

Volgens Cv-verificatiebureau Een Streepje Voor* staat in meer dan de helft van de CV’s tenminste één leugen. Misschien ben je er zelf ook wel eens schuldig aan geweest; liegen op je CV. Bijvoorbeeld door op het CV de voormalige functie nét iets belangrijker voor te spiegelen. Of misschien heb je, om een ‘gat’ in je CV op te vullen, de duur van je dienstverband een klein beetje “overdreven”..

Liegen op je CV, hoe kwalijk is dat?

Wat was er gebeurd?

Liegen op je cvKorte tijd na indiensttreding van werknemer bij werkgever gaf het functioneren van werknemer aanleiding voor werkgever om nader onderzoek te verrichten naar het werkverleden van deze persoon, waarbij enkele onwaarheden naar boven kwamen.

De werkgever confronteert de werknemer vervolgens met de resultaten van het onderzoek. De werknemer houdt de onwaarheden over haar arbeidsverleden echter vol, waarop de werkgever de werknemer op staande voet ontslaat.

Waar had ze over gelogen?

Leugen 1: CV opgepoetst

In het CV dat de werknemer in het kader van de sollicitatie naar de werkgever had gestuurd, stond dat de werknemer in zijn vorige functie “Financieel Hoofd administratie / debiteuren” was, terwijl zij in werkelijk de functie “Senior Financieel administratie / debiteuren” bekleedde.

Daarnaast kwamen ook de opgegeven functies bij een andere voormalig werkgever niet overeen met de werkelijkheid; in het CV stond vermeld “2013/2013 Hoofd financiële Afdeling”, terwijl zij ook hier geen Hoofd was.

Leugen 2: Liegen over reden van ontslag

Naast het oppoetsen van haar CV, had werknemer ook niet de waarheid verteld over de reden van ontslag bij haar voormalig werkgever. Werknemer had tijdens de sollicitatieprocedure aangegeven het niet eens te zijn met de bedrijfsvoering van voormalig werkgever, waarna zijzelf ontslag zou hebben genomen.

De waarheid lag anders; de voorlaatste twee werkgevers gaven de nieuwe werkgever te kennen de arbeidsovereenkomst met deze voormalig werknemer niet te willen verlengen, omdat – naar hun zeggen – de werknemer niet goed functioneerde.

De rechter aan het woord…

De kantonrechter te Overijssel oordeelde op 3 augustus 2015 dat de werknemer met deze onwaarheden zodanig verwijtbaar heeft gehandeld ten opzichte van haar nieuwe werkgever, dat van de werkgever niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren. Het ontslag van de werknemer werd dus door de rechtbank bevestigd, zónder de werknemer een vergoeding toe te kennen.

Overigens verwierp de kantonrechter de stelling van de werknemer, dat zij in haar vorige functie bij afwezigheid van het Hoofd, deze werkzaamheden wel degelijk – doch slechts tijdelijk – uitvoerde, als zijnde niet relevant.

Liegen op je CV: enkele andere rechtszaken

Er zijn in het verleden vaker rechtszaken geweest tegen werknemers over het vermelden van onwaarheden op het CV of over het arbeidsverleden

Rechtszaak 1: Gat op CV

Zo oordeelde in 2013 een kantonrechter te Enschede, dat de medisch specialist die had gelogen over een gat in zijn CV, niet ontslagen mocht worden. De werknemer had zijn werkgever tijdens de sollicitatieprocedure verteld dat hij gedurende een periode van acht jaar in het buitenland was geweest om zijn zieke ouders te verzorgen. In werkelijkheid was de man veroordeelt tot een gevangenisstraf van vijftien jaar voor het in brand laten steken van zijn vrouw.

De rechtbank oordeelde dat het hebben van een strafrechtelijk verleden in de relationele sfeer, niet relevant is voor het uitoefenen van werkzaamheden als medisch specialist. Daarnaast was de rechtbank van mening dat de werkgever zelf ook verwijtbaar had gehandeld, door niet standaard van al het medische personeel een verklaring voor goed gedrag te vragen.

Rechtszaak 2: verzwijgen van relevante informatie

In een zaak die zich eveneens in 2013 afspeelde bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, had een werknemer in 2012 intern gesolliciteerd op een nieuwe (hogere) functie als juridisch medewerker. Gedurende de sollicitatieprocedure was de werkgever er van uit gegaan, dat de werknemer nog Fiscaal Recht studeerde aan de Universiteit van Tilburg, wat werknemer niet tegensprak. In werkelijkheid was werknemer reeds met zijn studie gestopt.

De rechtbank oordeelde dat de werknemer zich schuldig had gemaakt aan ernstig plichtsverzuim; werknemer had moeten weten dat het behalen van deze studie dusdanig relevant werd geacht voor de functie en daarom de voor werkgever, dat hij hier niet over had mogen zwijgen en openheid van zaken had moeten geven.

Liegen op je CV, hoe kwalijk is dat nou?

De jurisprudentie lijkt divers; zo hoefde de medisch specialist zijn werkgever niet te melden, dat hij was veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het in brand laten steken van zijn vrouw. Een vrouw die haar CV een tikkeltje aandikte door Hoofd in plaats van Senior te schrijven werd echter door de rechter streng toegesproken.

Het criterium die rechters veelal aanhouden, is dat je niet mag liegen over zaken waarvan je weet of kunt vermoeden, dat deze voor de werkgever relevant zijn in het kader van het uitoefenen van de functie door werknemer.

Natuurlijk wil je, op het moment dat je besluit te solliciteren, de juiste papieren voor de baan kunnen laten zien. Mijn advies: houd je op het CV bij de waarheid. Als de leugen wordt ontdekt is de kans dat je ontslagen wordt zeer aanwezig, en dan heb ik nog niet eens de mogelijke strafrechtelijke gevolgen besproken..

Mr. Willeke W.C. Moolenaar – van Kemenade
September 2015

Voetnoot:
* Cv-verificatiebureau Een Streepje Voor, ‘Sollicitatiegesprek is dans van leugens’, De Volkskrant – 30 juli 2014.

Het tonen van geslachtsdeel op de werkvloer, reden voor ontslag op staande voet?

betaalbare-arbeidsjurist-ontslag-op-staande-voet

Het Hof in ’s-Hertogenbosch heeft onlangs vonnis gewezen in een opmerkelijke zaak, waarmee een eind is gekomen aan een langslepend geschil.

De feiten
Werknemer (sinds 1993 bij werkgever in dienst) is per brief op 13 december 2011 op staande voet ontslagen. De reden: schennispleging. De werknemer zou zijn geslachtsdeel aan de schoonmaakster hebben getoond.

Relevant detail: in de ruimte waar het incident zich afspeelde was, op de schoonmaker en werknemer na, niemand aanwezig.

Procedures
Werknemer ontkent de beschuldiging en vordert bij de rechtbank toelating tot zijn werkzaamheden en loondoorbetaling. De kantonrechter oordeelt dat op basis van de tegengestelde getuigenverklaringen van de werknemer en schoonmaker, niet vast is komen te staan dat werknemer zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan schennispleging. De kantonrechter vernietigt daarom het ontslag op staande voet, en wijst de vorderingen van werknemer toe. De werkgever gaat in hoger beroep.

Het Hof stelt voorop, dat áls de werknemer zijn geslachtsdeel aan de schoonmaker heeft laten zien, dit grond oplevert voor een ontslag op staande voet. Het Hof neemt in zijn motivering een aantal andere relevante zaken mee. Zo is vast komen te staan dat werknemer in het verleden vaker seksistische opmerkingen heeft gemaakt richting collega’s toe. Daarnaast hebben derden verklaard dat de schoonmaker na het incident erg overstuurd was.

Het Hof is van mening dat de aanvullende getuigenverklaringen de geloofwaardigheid van de schoonmaker ondersteunen en de werknemer de schijn tegen zich heeft. Het hof oordeelt dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. (klik hier voor het volledige vonnis)

Opmerkingen
Ruim 3,5 jaar na het incident is in rechte vast komen te staan, dat werkgever de werknemer terecht op staande voet ontslagen heeft vanwege het tonen van zijn ontbloot geslachtsdeel op de werkvloer.

Het lijkt absurd, maar schennispleging op de werkvloer is in het verleden vaker onderwerp van een arbeidsrechtelijke ontslagzaak geweest.

In 2004 oordeelde een rechtbank nog, dat een gegeven ontslag op staande voet vanwege het tonen van een ontbloot geslachtsdeel niet terecht was, nu de leidinggevende van werknemer bij het incident aanwezig was en hij niet direct ingreep. De arbeidsovereenkomst mocht om die reden wel worden ontbonden, maar niet op staande voet. De werkgever werd veroordeeld tot het betalen van een ontslagvergoeding aan de werknemer.

Moraal van dit verhaal
Het moraal van dit verhaal? Laat niet – zélfs niet “voor de grap” – een ontbloot geslachtsdeel zien op de werkvloer; áls de schennispleging in rechte vast komt te staan, is ontslag onvermijdelijk.