s

Tag Archives: ontslagbescherming

De ‘oudere’ werknemer en het pensioenontslag

In veel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd wordt standaard opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op de dag dat de werknemer de voor hem geldende pensioen-of AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Maar; ook zonder pensioenontslagbeding in de individuele arbeidsovereenkomst, kan de werkgever van deze ontslagmogelijkheid gebruik maken.

Wanneer is pensioenontslag mogelijk?

Op grond van artikel 7:669 lid 4 BW, zoals dat sinds 1 juli 2015 luidt, kan de werkgever –tenzij schriftelijk anders is overeengekomen- de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, of, indien voor hem een afwijkende pensioenleeftijd geldt, de leeftijd waarop voor hem recht op pensioen ontstaat. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst simpelweg opzeggen; hij hoeft geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV, of een ontbindingsverzoek bij de rechtbank in te dienen.

Werknemers die de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, zelfs de werknemers in vaste dienst, vinden dus geen ontslagbescherming in de wet. De werkgever dient wel goed op te letten; hij heeft deze mogelijkheid namelijk maar één keer. Maakt de werkgever bij het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer géén gebruik van deze ontslagmogelijkheid, kan de werkgever hier, bijvoorbeeld een jaar later, niet alsnog gebruik van maken.

Wat kan ik verwachten na mijn pensioenontslag?

De werkgever is bij een pensioenontslag géén transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer, zelfs niet indien het ontslag op initiatief van de werkgever heeft plaatsgevonden, de werknemer terzake niet te verwijten valt en de arbeidsrelatie langer dan twee jaar heeft geduurd.

De werkgever mag wel na het pensioenontslag de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden; er ontstaat dan een nieuwe ‘keten’,

Vragen over pensioenontslag? Neem contact op met Betaalbare Arbeidsjurist op telefoonnummer: (0499) 78 50 53 of stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl

pensioenontslag

Ontslagbescherming voor werknemers

De volgende opmerking ligt misschien voor de hand, maar om aanspraak te kunnen maken op ontslagbescherming volgens het Burgerlijk Wetboek, moet u wél ‘werknemer’ zijn in de zin van de wet.

Altijd ontslagbescherming voor zorghulpverleners?

Zorghulpbehoevenden hebben de mogelijkheid om met een persoonsgebonden budget zelf zorg in te kopen. Wanneer een hulpbehoevende een overeenkomst sluit met een thuiszorghulp, is dat dan een arbeidsovereenkomst en heeft de thuiszorghulp recht op ontslagbescherming en (bij onrechtmatig ontslag) een ontslagvergoeding?

De kantonrechter zag deze vraag voor zich liggen (bekijk hier de uitspraak). De kantonrechter oordeelde dat de wetgever het PGB heeft ingevoerd met als doel zorghulpbehoevenden zélf de hulp te laten inkopen die ze willen en nodig hebben. Een van de gevolgen van deze wet is dat deze zorghulpbehoevenden, werkgever worden. Echter, het is niet de bedoeling geweest van de wetgever dat het PGB besteed wordt aan ontslagvergoedingen als (een van de twee) partijen niet meer met elkaar verder willen.